Eesti ANK poolt koordineeritav programm"Noorsootooasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete kaivitamise ja rakendamise programm"

      

entk.jpg        har_tead.jpg     sotsfond.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahastaja: ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 
Algus: 01.11.2015 
Lõpp: 31.12.2018

Saadud toetus, 3,1 miljonit

Meeskond: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Ivika Uslov

 

Noorte Tugila tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. Saame aastatel 2015-2018 toetada umbes 8800 noort. Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

Riik jaotub piirkondadeks, koondades enda alla mitu kohalikku omavalitsust. Programmiga on ühinenud pea 50 noortekeskust (137 KOVi), kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noortegarantiiga on seotud ka eesti ANK poolt koorineeritav Nopi Üles programm, Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus (töösuve programm, mobiilsed kutselaborid) ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 
Eesti keel  Vene keel 
  Meie facebook.com
_______________________ 

NK laul

KJarve laul 

 

 
har_tead_small.jpg
sotsfond_small.jpg 
entk.jpg
 
ank_logo_tekst_korval.png